Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Ludé moji, co vám budem ríkat. Tuším sa celý svjet naruby obracá.

Kedysik byua Rača rádná dzedzina, kerá sa menovaua Račištorf. Dzedzina to byau bohatá vinohradnícká. V každém dvory chovaly slépky, sviňe, chudobňejší kozu, bohatší kravy a kone. Jag dzeci zme sa hrávaly na ulici, kerá byua ešče bes asfautu. Na hrackej, kerá byua jedziná vyasfautovaná, sa tancovauo na svadbách, ket ju mjely doma pri cesty. Mjely zme tu ochotnícké divaduo, spjevokol známý šelybárzde. Račanský fotbal, pingpong a ciklysci preslávily Račišdorf aj ve svjece. Račanskú frankofku piua aj Mária Terézia. O autách nebuo moc chirovat. 

Ešče v šedesátych rokoch sa v Rači mjely stavijat len rodzinné domy. A potom sa šecko zmjeniuo a začaly sa stavijat paneláky. Urobiua sa kanalyzácija, vyasfautovaly sa cesty a ludé začínaly mjet aj vjec aut a tag sa naše dzeci prestaly hrávat na ulici. Prestaly sa chovat zvírence. Doscehovaly sa ludé s ceuého Slovenska aj odinakát. A my Račidorfčané zme ostaly v menšiny. Na sídliščá uš chodzily ludé len spávat, lebo ceuí deň robily v mjesce, tam chodzily aj do opchodú, do kina, do dzivadua.

A zacaly sa aj povodňe. Pretým byly fšady jarki, kerýma voda odtékaua. S výstavbu potoky zakopaly pod zem do kanálú a ket byua vjetší voda, tag sa kanále ucpaly a voda tékua širinú. Šag aj neská ket je vječí déšč, tag nám vytopí pivnic. A to šecko proto, že sa stavijá šeligde bes ohledu. Kedysik nám voda donésua dole úrodnú zem z vinohradú, s kerú zme si zlahčovaly našu zem v záhradkách a zahmencách. Neská voda donese len buato.

A ty autá. Šag aby sa čovjek báu prendzít pres ulic. A ňegde neni sú ani chodníky. A ňegde sa ani nedajú urobit, jaké sú tam úske cesty. Jag na cestyčky (Podbrezovská ulica) alebo na prešovni (Lisovňa). A to scú další a další veliké paneláky stavijat a další a další autá budú pribúdat.

Šag z našej pokojnej dzedziny sa pomálučky stává jedna velykánska nocleháreň. A potrebuje tolko ludzí bývat, kolko sa sce v Rači panelákú postavit? Šag jag já vím, tag ešče neni sú prodané šecky byty, keré uš sú postavené. A kedby sa aj prodaly, unese Rača tolko áut? Šag uš fčil sú na hrackej zácpy preveliké.

Tag nevím, nescely by zme bývat na takém mísce, gde by zme sa cícily dobre a doma? Gde byzme nélen prespávaly, ale gde by zme poznaly svojich súsedú, gde by zme sa staraly aj o náš společný majetek, gde by zme poznaly svojeho richtára a šeckých posuancú, kerý by robily pro ludzí a né pro tých, kerí scú len friško nastavijat škatule, aby mjely friško ešče vjec?

Já vím, že sa to zastavit nedá, ale stavijajme s rozumem, nech sa nám tu dobre žije.

Vaša tetka Betka z dolního konca

Novší príspevok
starší príspevok
(zobrazuje sa najstarší príspevok)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára